Difference between revisions of "AmutaMeeting2014-03-02"

From TAMI
Jump to navigationJump to search
 
Line 1: Line 1:
 
<div dir="rtl">
 
<div dir="rtl">
= פגישת אסיפה כללית שלא מן המניין =
+
= פגישת חברי ועד =
 
 
 
נוכחים:
 
נוכחים:
 
* ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 
* ________ ת.ז. _______ חתימה __________
Line 10: Line 9:
 
* ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 
* ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 
* ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 
* ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 
תאריך: 3.2.2014
 
  
 
מטרות הפגישה:
 
מטרות הפגישה:
# קביעת חברי ועד
+
# קביעת מורשי חתימה
# קביעת חברי ועדת ביקורת
+
# החלטה על פתיחת חשבון בנק בבנק יו-בנק מקבוצת בנק הבינלאומי (u-bank)
 
 
החלטות הפגישה:
 
# לפרט
 
  
 
פרוטוקול הפגישה:
 
פרוטוקול הפגישה:
# לפרט
+
# הפגישה החלה ב-22:24 בתאריך 3 לפברואר 2014.
 +
# קביעת ג'רמי רוטמן ואלון לוי כמורשי חתימה. כולם הצביעו בעד.
 +
# החלטה על פתיחת חשבון בנק בבנק יו-בנק מקבוצת בנק הבינלאומי (u-bank)
 +
# הפגישה הסתיימה ב-22:27.
  
סיום הפגישה בשעה ________
+
= פגישת אסיפה כללית שלא מן המניין =
  
= פגישת חברי ועד =
 
 
נוכחים:
 
נוכחים:
 
* ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 
* ________ ת.ז. _______ חתימה __________
Line 36: Line 32:
  
 
מטרות הפגישה:
 
מטרות הפגישה:
# קביעת מורשי חתימה
+
# קביעת חברי ועד
# החלטה על פתיחת חשבון בנק בבנק איגוד (u-bank)
+
# קביעת חברי ועדת ביקורת
  
 
פרוטוקול הפגישה:
 
פרוטוקול הפגישה:
# לפרט
+
# הפגישה החלה בשעה 22:30 בתאריך ה-3 לפברואר 2014.
 
+
# בחירת אלון לוי וג'רמי רוטמן לחברי הועד היחידים. כולם אישרו.
סיום הפגישה בשעה ________
+
# בחירת הילה שיטרית ויעקוב אייכבאום לחברי ועדת הביקורת היחידים. כולם אישרו.
 +
# הפגישה הסתיימה ב-22:33.
  
 
</div>
 
</div>

Latest revision as of 20:34, 2 March 2014

פגישת חברי ועד

נוכחים:

 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________

מטרות הפגישה:

 1. קביעת מורשי חתימה
 2. החלטה על פתיחת חשבון בנק בבנק יו-בנק מקבוצת בנק הבינלאומי (u-bank)

פרוטוקול הפגישה:

 1. הפגישה החלה ב-22:24 בתאריך 3 לפברואר 2014.
 2. קביעת ג'רמי רוטמן ואלון לוי כמורשי חתימה. כולם הצביעו בעד.
 3. החלטה על פתיחת חשבון בנק בבנק יו-בנק מקבוצת בנק הבינלאומי (u-bank)
 4. הפגישה הסתיימה ב-22:27.

פגישת אסיפה כללית שלא מן המניין

נוכחים:

 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________

מטרות הפגישה:

 1. קביעת חברי ועד
 2. קביעת חברי ועדת ביקורת

פרוטוקול הפגישה:

 1. הפגישה החלה בשעה 22:30 בתאריך ה-3 לפברואר 2014.
 2. בחירת אלון לוי וג'רמי רוטמן לחברי הועד היחידים. כולם אישרו.
 3. בחירת הילה שיטרית ויעקוב אייכבאום לחברי ועדת הביקורת היחידים. כולם אישרו.
 4. הפגישה הסתיימה ב-22:33.