AmutaMeeting2014-03-02

From TAMI
Jump to navigationJump to search

פגישת אסיפה כללית שלא מן המניין

נוכחים:

 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________

תאריך: 3.2.2014

מטרות הפגישה: 1. קביעת חברי ועד 2. קביעת חברי ועדת ביקורת

החלטות הפגישה: 1. לפרט

פרוטוקול הפגישה: 1. לפרט

סיום הפגישה בשעה ________

פגישת חברי ועד

נוכחים:

 • ________ ת.ז. _______
 • ________ ת.ז. _______
 • ________ ת.ז. _______
 • ________ ת.ז. _______
 • ________ ת.ז. _______
 • ________ ת.ז. _______
 • ________ ת.ז. _______

מטרות הפגישה: 1. קביעת מורשי חתימה 2. החלטה על פתיחת חשבון בנק בבנק איגוד (u-bank)

סיכום הפגישה: 1. לפרט

סיום הפגישה בשעה ________