AmutaMeeting2014-03-02

From TAMI
Revision as of 20:34, 2 March 2014 by AlonLevy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

פגישת חברי ועד

נוכחים:

 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________

מטרות הפגישה:

 1. קביעת מורשי חתימה
 2. החלטה על פתיחת חשבון בנק בבנק יו-בנק מקבוצת בנק הבינלאומי (u-bank)

פרוטוקול הפגישה:

 1. הפגישה החלה ב-22:24 בתאריך 3 לפברואר 2014.
 2. קביעת ג'רמי רוטמן ואלון לוי כמורשי חתימה. כולם הצביעו בעד.
 3. החלטה על פתיחת חשבון בנק בבנק יו-בנק מקבוצת בנק הבינלאומי (u-bank)
 4. הפגישה הסתיימה ב-22:27.

פגישת אסיפה כללית שלא מן המניין

נוכחים:

 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________
 • ________ ת.ז. _______ חתימה __________

מטרות הפגישה:

 1. קביעת חברי ועד
 2. קביעת חברי ועדת ביקורת

פרוטוקול הפגישה:

 1. הפגישה החלה בשעה 22:30 בתאריך ה-3 לפברואר 2014.
 2. בחירת אלון לוי וג'רמי רוטמן לחברי הועד היחידים. כולם אישרו.
 3. בחירת הילה שיטרית ויעקוב אייכבאום לחברי ועדת הביקורת היחידים. כולם אישרו.
 4. הפגישה הסתיימה ב-22:33.