ArnonaAppealDraft

From TAMI
Revision as of 11:51, 18 May 2013 by AlonLevy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
לכבוד:

מנהל ארנונה
רח' אבן גבירול 69 תל אביב
מיקוד 6416201

הנדון: ערעור על שינוי ייעוד ארנונה של נכס מספר 2000379360 ברחוב קיבוץ גלויות 45, תל אביב

רקע:
1. קיבלתי את מכתבכם המודיע לי על שינוי ארנונה רטרואקטיבי ל-1.1.13 לארנונה עסקית לכל ה-169 מ"ר בהתאם לביקורת שערכתם באזור ב-17.3.13.
2. במכתב הודעתם לי על זכותי לערעור ל-90 יום, בהתאם לזאת אני שולח את הערעור הזה.

ערעור:
0. בבקשה להתייחס לכל סעיף בנפרד: גם אם סעיף כל שהוא יפסל מכל סיבה שהיא אין לגרוע בכך משאר הסעיפים.
1. תאריך הכניסה שלי לדירה הוא החל מה-1.2.13 (הראשון לפברואר 2013). לכן כל שינוי צריך לא לכלול את ינואר, בו התגורר הדייר הקודם בדירה.
2. מאז הביקור השטח שמשמש למגורים במקום גדל ל: 38.1 מטר רבוע. הוא כולל שני חדרים, שניהם נגישים ע"י מדרגות (לופטים), 19.8 ו-15.8 מ"ר בהתאמה, ואת חדרון הכביסה, 2.5 מ"ר. אני מבקש בהתאם לזאת להחשיב את שטח זה כשטח מגורים.
3. כפי שהוצג לנציג ב-17.3.13 המקום משמש להאקרספייס בשם תל-אביב-מייקרס-אינטרנשיונל (telavivmakers.org). בהתאם לשימוש שלו ללא מטרות רווח לצורך עבודה משותפת ולחוד
על פרוייקטים שונים הכוללים בחלקם הגדול אלמנט של תוכנה (לדוגמא כתיבת קוד לבקרי ארדואינו לטובת מדפסות תלת מימדיות ופרוייקטים מכטרוניים, עבודה על פרוייקטי קוד פתוח
שונים כגון mediagoblin ו-linux, עבודה על פרוייקט אריג) אני מבקש להיחשב כמעבדה שיתופית לתוכנה ללא מטרות רווח לשאר השטח שאינו מגורים. (130.9 מ"ר = 38.1 - 169).

בתודה מראש,
אלון לוי