Difference between revisions of "ArnonaWaiverForms"

From TAMI
Jump to navigationJump to search
Line 2: Line 2:


<div lang="he" dir="rtl" align="right">
<div lang="he" dir="rtl" align="right">
נספח ב'
'''נספח ב' '''


טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
Line 8: Line 8:
פרטים על המוסד המבקש:
פרטים על המוסד המבקש:


1.1 שם המוסד:
= 1.1 שם המוסד: =


תל אביב מייקרס
תל אביב מייקרס


1.2 צורת ההתאגדות (כגון עמותה, חברה וכו'):
= 1.2 צורת ההתאגדות (כגון עמותה, חברה וכו'): =


עמותה
עמותה


1.3 מספר הרישום (אצל רשם העמותות, החברות וכו'):
= 1.3 מספר הרישום (אצל רשם העמותות, החברות וכו'): =


O580582278
O580582278


1.4 כתובת מלאה של משרדו הרשום של המוסד, (כפי שנרשמה אצל רשם העמותות, החברות וכו'):
= 1.4 כתובת מלאה של משרדו הרשום של המוסד, (כפי שנרשמה אצל רשם העמותות, החברות וכו'): =


...
...


1.5 מספר הטלפון של המוסד:
= 1.5 מספר הטלפון של המוסד: =


...
...


1.6 פרטים על המוסמכים להתחייב בשם המוסד ורואה החשבון של המוסד:
= 1.6 פרטים על המוסמכים להתחייב בשם המוסד ורואה החשבון של המוסד: =


טבלה עם עמודות: תפקיד, שם משפחה ופרטי, מס' זהות, מען, טלפון
טבלה עם עמודות: תפקיד, שם משפחה ופרטי, מס' זהות, מען, טלפון
Line 34: Line 34:
מכיוון שלא ערכנו עדיין אסיפה כללית הוועד כולו מוסמך (למיטב הבנתי) והוא מורכב מכל חברי העמותה.
מכיוון שלא ערכנו עדיין אסיפה כללית הוועד כולו מוסמך (למיטב הבנתי) והוא מורכב מכל חברי העמותה.


1.7 המטרות העיקריות של המוסד:
= 1.7 המטרות העיקריות של המוסד: =


להעתיק מהרשימה שאושרה ברשם העמותות
להעתיק מהרשימה שאושרה ברשם העמותות


1.8 סקירת השירותים הניתנים ע"י המוסד והפעילויות המתבצעות במסגרתו (פירוט נרחב):
= 1.8 סקירת השירותים הניתנים ע"י המוסד והפעילויות המתבצעות במסגרתו (פירוט נרחב): =


יאללה לפרט.
יאללה לפרט.


1.9 פירוט מלא של התמורה שהמוסד גובה עבור שרותיו\פעולותיו (וכן פירוט התמורה הידועה למוסד ל"מחיר השוק" לאותו שירות):
= 1.9 פירוט מלא של התמורה שהמוסד גובה עבור שרותיו\פעולותיו (וכן פירוט התמורה הידועה למוסד ל"מחיר השוק" לאותו שירות): =


שימוש במקום פתוח חינם לכל מבקש. מי שרוצה לעזור לדאוג להמשך קיומו מתבקש לשלם דמי חבר (הכוונה לזכר ונקבה יחדיו, אבל השימוש בלשון זכר לשם נוחות הכותב), בפועל התשלומים הם בין 50 ל-400 שקל לחודש. השימושים של המשלמים כוללים שימוש בכלי נגרות, ריתוך, אלקטרוניקה, מחשבים, מטבח, מקומות ישיבה ואינטרנט. חלקם משתמשים במקום כמקום עבודה (Freelancers). עלות רלוונטים בשוק למקום עבודה נעה בין 200 ש"ח (הספרייה במגדל שלום) ל-~1000 ש"ח לחודש לעמדה קבועה (The hub בגשר מעריב). כמו כן מועברות סדנאות שהתשלום עליהם נגבה ע"י מעביר הסדנא (לא מגיע לתל אביב מייקרס) ולבסוף ישנם שיעורים שמועברים בהתנדבות.
שימוש במקום פתוח חינם לכל מבקש. מי שרוצה לעזור לדאוג להמשך קיומו מתבקש לשלם דמי חבר (הכוונה לזכר ונקבה יחדיו, אבל השימוש בלשון זכר לשם נוחות הכותב), בפועל התשלומים הם בין 50 ל-400 שקל לחודש. השימושים של המשלמים כוללים שימוש בכלי נגרות, ריתוך, אלקטרוניקה, מחשבים, מטבח, מקומות ישיבה ואינטרנט. חלקם משתמשים במקום כמקום עבודה (Freelancers). עלות רלוונטים בשוק למקום עבודה נעה בין 200 ש"ח (הספרייה במגדל שלום) ל-~1000 ש"ח לחודש לעמדה קבועה (The hub בגשר מעריב). כמו כן מועברות סדנאות שהתשלום עליהם נגבה ע"י מעביר הסדנא (לא מגיע לתל אביב מייקרס) ולבסוף ישנם שיעורים שמועברים בהתנדבות.


1.10 הקריטריונים \ תנאי זכאות לקבלת שירותים מהמוסד:
= 1.10 הקריטריונים \ תנאי זכאות לקבלת שירותים מהמוסד: =


אין דרישות פורמליות. המקום מיועד לאנשים נוחים לבריות שאוהבים ללמוד לבד אבל יכולים להעזר בהכוונה, לדוגמא מתכנתים, רובוטיקאים, בוני מכונות, ממציאים, נגרים, רתכים. בקיצור, חובבנים מכל המינים, אוהבי ידע ומדע, סקרנים וחברתיים. וגם לכל אחד שיכול להעזר בשירותים של אנשים כאלה.
אין דרישות פורמליות. המקום מיועד לאנשים נוחים לבריות שאוהבים ללמוד לבד אבל יכולים להעזר בהכוונה, לדוגמא מתכנתים, רובוטיקאים, בוני מכונות, ממציאים, נגרים, רתכים. בקיצור, חובבנים מכל המינים, אוהבי ידע ומדע, סקרנים וחברתיים. וגם לכל אחד שיכול להעזר בשירותים של אנשים כאלה.


1.11 פירוט האוכלוסייה הנהנת משירותי המוסד (מאפייניה והיקפה של האוכלוסיה):
= 1.11 פירוט האוכלוסייה הנהנת משירותי המוסד (מאפייניה והיקפה של האוכלוסיה): =


אין מעקב אחרי מי שנכנס ויוצא אז המספרים לא מדיוקים. אנשים ששילמו\תרמו למקום מאז היווסדותו כמקום פיסי (ינואר 2011, שנתיים לפני הקמת העמותה) הם 37 לפי רישומים ששמרנו. הייתי מעריך 100+ אנשים שונים ביקרו במקום. יש 1000 אנשים בערך במדייה חברתית (רשימת דואר, קבוצה בפייסבוק, meetup) שלנו. מאפייני האוכלוסיה: אקדמאים, אנשי IT, מפתחים, מעצבים, ממציאים, חובבי נגרות, אנשים שצריכים לתקן שולחן, מיקרואלקטרוניקאים, חובבי קוד פתוח, עוסקים בנגישות מידע ממשלתי. נוער ומבוגרים.
אין מעקב אחרי מי שנכנס ויוצא אז המספרים לא מדיוקים. אנשים ששילמו\תרמו למקום מאז היווסדותו כמקום פיסי (ינואר 2011, שנתיים לפני הקמת העמותה) הם 37 לפי רישומים ששמרנו. הייתי מעריך 100+ אנשים שונים ביקרו במקום. יש 1000 אנשים בערך במדייה חברתית (רשימת דואר, קבוצה בפייסבוק, meetup) שלנו. מאפייני האוכלוסיה: אקדמאים, אנשי IT, מפתחים, מעצבים, ממציאים, חובבי נגרות, אנשים שצריכים לתקן שולחן, מיקרואלקטרוניקאים, חובבי קוד פתוח, עוסקים בנגישות מידע ממשלתי. נוער ומבוגרים.


1.11 א. נא ציין מה אחוז תושבי הרשות המקומית (בה המצא הנכס נשוא בקשת הפטור) המקבלים שרות מהעמותה מבין כלל מקבלי השרותים מהעמותה"
== 1.11 א. נא ציין מה אחוז תושבי הרשות המקומית (בה המצא הנכס נשוא בקשת הפטור) המקבלים שרות מהעמותה מבין כלל מקבלי השרותים מהעמותה" ==


צריך לעשות סקר.
צריך לעשות סקר.


1.12 האם המוסד קשור לארגון\תאגיד מקומי או ארצי אחר (פרט את הקשר הקיים מבחינה משפטית ותקציבית בין המוסד לבין הארגון\תאגיד אליו הוא קשור):
= 1.12 האם המוסד קשור לארגון\תאגיד מקומי או ארצי אחר (פרט את הקשר הקיים מבחינה משפטית ותקציבית בין המוסד לבין הארגון\תאגיד אליו הוא קשור): =


לא. עד עכשיו המקום ממומן ע"י השקעות אישיות עם שלושה משקיעים מסויימים שנותנים חלק גדול משמעותית מהשאר. התורמים כולם הם משתמשים במקום ואינן בלתי קשורים.
לא. עד עכשיו המקום ממומן ע"י השקעות אישיות עם שלושה משקיעים מסויימים שנותנים חלק גדול משמעותית מהשאר. התורמים כולם הם משתמשים במקום ואינן בלתי קשורים.

Revision as of 11:14, 29 January 2014

Please fill in. Source: http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/NispachB.pdf plus update from http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/200202_02.pdf

נספח ב'

טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

פרטים על המוסד המבקש:

1.1 שם המוסד:

תל אביב מייקרס

1.2 צורת ההתאגדות (כגון עמותה, חברה וכו'):

עמותה

1.3 מספר הרישום (אצל רשם העמותות, החברות וכו'):

O580582278

1.4 כתובת מלאה של משרדו הרשום של המוסד, (כפי שנרשמה אצל רשם העמותות, החברות וכו'):

...

1.5 מספר הטלפון של המוסד:

...

1.6 פרטים על המוסמכים להתחייב בשם המוסד ורואה החשבון של המוסד:

טבלה עם עמודות: תפקיד, שם משפחה ופרטי, מס' זהות, מען, טלפון

מכיוון שלא ערכנו עדיין אסיפה כללית הוועד כולו מוסמך (למיטב הבנתי) והוא מורכב מכל חברי העמותה.

1.7 המטרות העיקריות של המוסד:

להעתיק מהרשימה שאושרה ברשם העמותות

1.8 סקירת השירותים הניתנים ע"י המוסד והפעילויות המתבצעות במסגרתו (פירוט נרחב):

יאללה לפרט.

1.9 פירוט מלא של התמורה שהמוסד גובה עבור שרותיו\פעולותיו (וכן פירוט התמורה הידועה למוסד ל"מחיר השוק" לאותו שירות):

שימוש במקום פתוח חינם לכל מבקש. מי שרוצה לעזור לדאוג להמשך קיומו מתבקש לשלם דמי חבר (הכוונה לזכר ונקבה יחדיו, אבל השימוש בלשון זכר לשם נוחות הכותב), בפועל התשלומים הם בין 50 ל-400 שקל לחודש. השימושים של המשלמים כוללים שימוש בכלי נגרות, ריתוך, אלקטרוניקה, מחשבים, מטבח, מקומות ישיבה ואינטרנט. חלקם משתמשים במקום כמקום עבודה (Freelancers). עלות רלוונטים בשוק למקום עבודה נעה בין 200 ש"ח (הספרייה במגדל שלום) ל-~1000 ש"ח לחודש לעמדה קבועה (The hub בגשר מעריב). כמו כן מועברות סדנאות שהתשלום עליהם נגבה ע"י מעביר הסדנא (לא מגיע לתל אביב מייקרס) ולבסוף ישנם שיעורים שמועברים בהתנדבות.

1.10 הקריטריונים \ תנאי זכאות לקבלת שירותים מהמוסד:

אין דרישות פורמליות. המקום מיועד לאנשים נוחים לבריות שאוהבים ללמוד לבד אבל יכולים להעזר בהכוונה, לדוגמא מתכנתים, רובוטיקאים, בוני מכונות, ממציאים, נגרים, רתכים. בקיצור, חובבנים מכל המינים, אוהבי ידע ומדע, סקרנים וחברתיים. וגם לכל אחד שיכול להעזר בשירותים של אנשים כאלה.

1.11 פירוט האוכלוסייה הנהנת משירותי המוסד (מאפייניה והיקפה של האוכלוסיה):

אין מעקב אחרי מי שנכנס ויוצא אז המספרים לא מדיוקים. אנשים ששילמו\תרמו למקום מאז היווסדותו כמקום פיסי (ינואר 2011, שנתיים לפני הקמת העמותה) הם 37 לפי רישומים ששמרנו. הייתי מעריך 100+ אנשים שונים ביקרו במקום. יש 1000 אנשים בערך במדייה חברתית (רשימת דואר, קבוצה בפייסבוק, meetup) שלנו. מאפייני האוכלוסיה: אקדמאים, אנשי IT, מפתחים, מעצבים, ממציאים, חובבי נגרות, אנשים שצריכים לתקן שולחן, מיקרואלקטרוניקאים, חובבי קוד פתוח, עוסקים בנגישות מידע ממשלתי. נוער ומבוגרים.

1.11 א. נא ציין מה אחוז תושבי הרשות המקומית (בה המצא הנכס נשוא בקשת הפטור) המקבלים שרות מהעמותה מבין כלל מקבלי השרותים מהעמותה"

צריך לעשות סקר.

1.12 האם המוסד קשור לארגון\תאגיד מקומי או ארצי אחר (פרט את הקשר הקיים מבחינה משפטית ותקציבית בין המוסד לבין הארגון\תאגיד אליו הוא קשור):

לא. עד עכשיו המקום ממומן ע"י השקעות אישיות עם שלושה משקיעים מסויימים שנותנים חלק גדול משמעותית מהשאר. התורמים כולם הם משתמשים במקום ואינן בלתי קשורים.

פרוט הנכסים בגינם מבוקש הפטור:

טבלה עם עמודות:

הרשות בתחומה נמצא הנכס, מען הנכס, ולפון, שטח הנכס, סכום הארנונה הנדרש, האם הנכס משמש אדם או גוף אחר, סוג הפעילות המבוצע בנכס (בפירוט):