Difference between revisions of "Mosad"

From TAMI
Jump to navigationJump to search
(הוספת קישור לקריטריונים לקבלת פטור)
Line 62: Line 62:


= חוקים ותקנות =
= חוקים ותקנות =
התקנות לקבלת פטור (החל מ-2019 הבדיקה היא באחריות העירייה):
* התקנות לקבלת פטור (החל מ-2019 הבדיקה היא באחריות העירייה):
* https://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%205.2019.pdf
* הבסיס לתקנון, חוק "פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938" עם כל התיקונים, כולל סעיף 5(י) שעליו אנחנו נתלים
* https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/259_001.htm


* https://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%205.2019.pdf


[[Category: TAMI Finance]]
[[Category: TAMI Finance]]

Revision as of 05:33, 18 November 2020

mosad mitnadev

מוסד מתנדב משלם שולשים אחוז מהארנונה, לפי הסיווג שלו

לגבי הארנונה יש דף לזה https://wiki.telavivmakers.org/index.php/Arnona

15/03/2020

מענה בקשה לקבלת פטור מארנונה -תל אביב מייקרס

המכתב שצורף מיום 17.7.19, קיבל תשובה בתאריך 13.3.2020.

מצ"ב בקובץ, מכתב מאת המחוז שנשלח גם למייל שלך בתאריך 15.3.2020.

https://wiki.telavivmakers.org/images/c/cf/20200315_084138.pdf

26/06/2019

We were rejected again - see Arnona for an appeal which was submitted.

הנימוק לדחיה: אי עמידה בקריטריון 6 (ו) לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2019 - קישור:

6. 'פעילותו של המוסד היא בתחומים שבהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול, כגון: רווחה, בריאות, חינוך וכד'

File:Q-6300 .pdf

28/08/2018

בצער אנו מודיעים כי
מנהלת המחוז החליטה לדחות את בקשתנו

קישור לסעיף 5(י) המוזכר כסיבת הדחייה בפרוייקט ספר החוקים - https://he.wikisource.org/wiki/פקודת_מסי_העיריה_ומסי_הממשלה_(פיטורין)#סעיף_5

Mosad-2018-answer.png

08/08/2018

שיחה אם הממונה על התחום במחוז ת"א של משרד הפנים. אנחנו במערכת, תשובה אחרי ספטמבר בערך

26/03/2018

בשעה טובה הוגשו המסמכים, עותק לערייה ועותק למשרד הפנים
יש לעירייה חודשיים להגיש את המלצתם ועוד חודשיים-שלושה למשרד הפנים לדון בהמלצות וועדת התמיכות של הערייה

75mSeecl.png

מוסד מתנדב

אלו המסמכים כפי שהוגשו לעריית תל אביב ומשרד הפנים ב26 למרץ 2018

Media:001.pdf - בקשה להכרה כמוסד מתנדב לשירות הציבור
המסמך המקורי מחולק לכמה חלקים, החמש דפים הראשונים מפרטים לאיפה ומה להגיש ואת הקריטריונים
האקשן מתחיל בדף שש

Media:Download.pdf - עימוד מתוקן למסמכים

Media:003.pdf - הדו"ח של הרו"ח
אלו הם דפים 13 והלאה במסמך 001, ממולאים ע"י רוח העמותה

Media:004.pdf - תקציב משוער ל 2018

Media:005.pdf - מאזן 2017

חוקים ותקנות

  • התקנות לקבלת פטור (החל מ-2019 הבדיקה היא באחריות העירייה):
* https://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%205.2019.pdf
  • הבסיס לתקנון, חוק "פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938" עם כל התיקונים, כולל סעיף 5(י) שעליו אנחנו נתלים
* https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/259_001.htm